npx用法教程,和npm的区别

2018.09.17 11:58 阅读 2576

npm v5.2.0以后引入了一个新的命令npx。npx和npm有什么区别?下面介绍一下npx的使用场景。

  • 例如以前用create-react-app初始化一个react项目如下:

首先全局安装create-react-app

npm install create-react-app -g

然后用create-react-app初始化项目my-app

create-react-app my-app
  • 利用npx初始化一个react项目my-app如下:
npx create-react-app my-app

npx会执行create-react-app命令,临时安装create-react-app包,来初始化my-app,运行完后自动删除create-react-app包。

利用npx,就可以不用全局安装create-react-app包,而是用的时候临时从网上下载下来运行,避免全局污染。